תקנון האתר | Sharons Boutique Skip to Content Contact Us

תנאי שימוש ורכישה

ההגדרות:

החברה – בוטיק שרונס ע.מ. 033009911

האתר – אתר האינטרנט www.sharons-boutique.co.il

כתובת למשלוח – הכתובת שציינה המזמינה ככתובת למשלוח הזמנות.

זמן האספקה – תוך3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המזמינה.

ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון -חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים.

כללי:

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים חדשים והוא מנוהל על ידי החברה.

1.תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

2. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

4. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.

5. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין איכות התצלום לבין הצבע בפועל. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

6. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

7. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

8. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ כחוק ואינם כוללים דמי משלוח.

9. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

10.החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר:

1.רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

2.החברה לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה. אלא אם הלקוחה סימנה בעת ההזמנה כי היא מביעה הסכמתה לקבל דיוור בהודעות אס אמ אס (מסרונים לטלפון שציינה) וזאת בהתאם לחוק התקשורת.

3.על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

4.עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוחה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.

5.פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

6. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת Paypal או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר, אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

7.אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה.

8. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם: לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

9. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

10. בתשלום באמצעות חשבון Paypal תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר Paypal, או תוכל לבחור לפתוח חשבון Paypal במהירות. אם החליטה הלקוחה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ Paypal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Paypal, ולא של האתר.

בטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

רכשת והתחרטת מכל סיבה? תוכלי לקבל זיכוי כספי בתנאים שלהלן:

1. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)

2. המזמינה יכולה לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

2.1 .ביטול לפני משלוח המוצר ע"י החברה- המזמינה יכולה לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע"י החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגינה.

2.2 ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר – יינתן זיכוי כספי על מחיר הפריט ששולם. זאת בתנאי שהפריט יוחזר תוך 14 יום מקבלתו ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והלקוחה מעוניינת באיסוף הפריט, עליה לציין את כתובת המייל ונשלח אליה שובר לאיסוף ע"י שליח בעלות 19 ש"ח. 

במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא כזיכוי כספי ולא כשובר זיכוי).

2.3 על פריטי הלבשה תחתונה ותכשיטים לא יינתן זיכוי.

3. הזיכוי יינתן אך ורק לאחר קבלת הסחורה בבית העסק (על הלקוחה לדאוג שהמוצר יגיע לחברה).

4. ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.

5. זיכוי כספי עבור עסקאות ששולמו בפייפאל יבוצעו דרך שירות הלקוחות של האתר בלבד.

6. לא ניתן לזכות כרטיס דייקרט, ולכן בעלי כרטיס כזה ייקבלו זיכוי כשובר לרכישות באתר ושאינו מוגבל בזמן.

7. פריטים ב"סייל" (SALE / מבצע) או בסוף עונה ניתנים לזיכוי תוך 7 ימי עסקים בלבד ממועד אספקת ההזמנה, בניכוי עלות דמי משלוח וטיפול ששילמה בעת ההזמנה. זאת בתנאי שהפריט יוחזר תוך 7 ימי עסקים ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא כזיכוי כספי ולא כשובר זיכוי).

8. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון: מבצעים, מתנות וכיוב.

9. במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם ולמזמינה לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

10. החברה תהייה רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

1. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר

2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

3. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חירום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.

4. אזל המוצר מהמלאי וטרם עודכן באתר החברה. * הודעה על ביטול הזמנה מצד החברה מהסיבות שלעיל, תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

בכל מקרה, אנא פני אלינו ואנו נשמח לסייע לך בהליך החזרת המוצר ולעמוד לרשותך בכל עת: 054-8835855 info.sharons@gmail.com

 

אספקה ומשלוחים:

1.אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה (עד 3 ימי עסקים). החברה תעשה את כל המאמצים שהמוצר יגיע קודם לבית הלקוח.

2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

3.במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 1 ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ עד 3 ימי עסקים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, החברה תיידע את הלקוחה ותזכה אותה על ההזמנה.

4.החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

5.ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה

 

אחריות החברה:

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2.נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

3. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בסחורה.

4.הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

5.הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות אל החברה בטלפון: 054-8835855 או דרך לשונית "צור קשר" באתר. זכויות יוצרים:

6.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

7.אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו בתמונות או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

8.אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן)

9.ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

10.כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

 

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

רישום למועדון לקוחות / רישום והסכמה לקבלת דיוור עפי תיקון לסעיף 30א' לחוק התקשורת.

1.הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשמת") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים לה. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

2.מילוי טופס ההרשמה ו/או רישום למועדון הלקוחות של החברה, מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט; עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981.

3.הנרשם (הן לאתר והן למועדון הלקוחות) מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

4.נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב דרך כתובת המייל: info.sharons@gmail.com או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

5. התשלום בגין חברות במועדון בסך 40 שח חד פעמי לא מתחדש, מקנה צבירת 7% מערך הקנייה, בנקודות לרכישה הבאה. מוצרים שנרכשו בהנחה לא צוברים נקודות כלל (אין כפל הטבות).

6.התשלום בגין החברות מקנה מתנת יום הולדת בחודש יום ההולדת בסך 100 שח ברכישה מעל 400 שח. הלקוחה תקבל סמס על הטבת יום הולדת ותוכל לממש את ההטבה באופן חד פעמי בכל שנה במהלך כל החודש.

7.החברה רשאית לשנות/ לבטל את ההטבות ותודיע על כך מראש לחברות המועדון.

 

שמירה על סודיות:

5.החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.

6.תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.

7.במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

8.החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד למעט פרטיי כרטיס אשראי שיועברו לחברת האשראי, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.

 

ט.ל.ח

Back top top דילוג לתוכן